Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 10 april 2018 opgesteld en bevatten de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.

1. Identiteit van de Architect

zie informatiefiche

2. Ereloon van de Architect

2.1. Het ereloon van de Architect voor de opdracht wordt berekend als volgt:

zie informatiefiche

2.2. Betaaltermijn en -voorwaarden

Alle bedragen aan de Architect verschuldigd zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het IBAN rekeningnummer BE78 0014 3317 3986 binnen de 14 werkdagen na ontvangst factuur.

Elke betwisting over een factuur moet binnen de 14 dagen schriftelijk aan de Architect betekend worden.

Ieder bedrag dat niet betaald is binnen de 14 werkdagen wordt automatisch en van rechtswege met 10% (met een minimum van 25,- euro), verhoogd als forfaitaire schadevergoeding en zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de termijn. Tevens is een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en worden alle inningkosten aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).

3. Verzekering van de Architect

De professionele burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een verzekering, volgens de regelgeving over de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid van de bouwactoren die intellectuele prestaties leveren bij de verzekeringsmaatschappij AR-CO, Tasson Snelstraat 22, 1060 Brussel, tel. 02.538 66 33, email info@ar-co.be, onder het polisnummer DP 3672R.

De waarborgen zijn:

  • Verzekerde aansprakelijkheid in bouwwerkenis de contractuele aansprakelijkheid, en de aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor fouten,
  • Materiële en immateriële schade : 750.000 euro
  • Lichaamlijke schade : 1.500.000 euro
  • Toevertrouwde voorwerpen : 10.000 euro
  • Vrijstelling: 750 euro
  • De geografische dekking van de polis is België en Luxemburg.

4. Aansprakelijkheid van de Architect

De verplichtingen van de Architect zijn middelenverbintenissen.

De levering van de studie maakt een einde aan de contractuele verplichtingen van de Architect onder dit contract.

5. Einde en verbreking van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt met de betaling van het saldo van het verschuldigde ereloon.

De overeenkomst eindigt ook met het overlijden van de Architect of met de vereffening van zijn vennootschap. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de erfgenamen het ereloon voor de gerealiseerde studies te betalen.

Beide Partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen.

De overeenkomst kan ontbonden worden na ingebrekestelling en na een schriftelijke opzeg van 30 dagen, mits het betalen van het ereloon aan de Dienstverlener verschuldigd voor de gemaakte kosten en prestaties:

  • Bij een ernstige tekortkoming van de andere partij;
  • Bij het niet naleven van de afgesproken uitvoeringstermijn.

6. Toepasselijke wetgeving

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

7. Behandelen van conflicten

Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de Partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande in gebrekestelling te hebben verricht.

De Partijen zullen een conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, minnelijk pogen op te lossen, al dan niet met de hulp van derde personen.

De rechtbanken van België zijn bevoegd om de geschillen tussen Partijen te beslechten.

Bij een verschil van mening over de interpretatie van een clausule is de meest gunstige interpretatie volgens de algemene praktijken van het beroep in het voordeel van de Opdrachtgever toe te passen.

Woorden met hoofdletters verwijzen naar de betekenis die éénduidig in de aanhef of in de overeenkomst worden gebruikt.

De eventuele nietigheid van een contractuele bepaling of een deel van de overeenkomst leidt enkel tot de nietigheid van die bepaling en niet tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

8.  Herroepingsrecht

De Opdrachtgever heeft het recht om deze overeenkomst binnen de 15 dagen te herroepen. 

download Herroepingsbrief

Facebook Pinterest LinkedIn share Follow